Samolot w obiektywie i palecie barw - konkurs fotograficzno-plastyczny

Drukuj
{jcomments on}Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego ogłoszonego z okazji "Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2014"

Samolot w obiektywie i palecie barw.

 

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu, Stowarzyszenie Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLOT Mielec i Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT w Mielcu.

2. Celem konkursu jest:
  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,

  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką w wymiarach nieprzekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub wyłącznie jednej pracy fotograficznej o wymiarach nieprzekraczających 21 cm x 30 cm. Przy pracy fotograficznej wymagana jest wersja elektroniczna w formacie graficznym JPG na płycie CD.

6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię  i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Na kopercie należy umieścić także kategorię wiekową: młodzież (do lat 18) lub dorośli.

 

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

8. Ogłoszenie konkursu: 21 marca 2014 r. w Światowym Dniu Poezji.

 

9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 30 maja 2014 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec, z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw z określeniem kategorii wiekowej: młodzież lub dorośli.

10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).

12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.

 

13. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w Sali nr 1 Domu Kultury SCK przy Al. Niepodległości 7. 

     O dokładnym terminie i miejscu wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

14. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w Domu Kultury SCK w Mielcu zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac.

 

15. O sposobie odebrania nagrodzonych prac po zakończeniu wystawy zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 585 52 51 wew. 20 lub 21.

 

17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej:

www.biblioteki.mielec.pl

www.slowo.art.pl

www.tmzm.mielec.pl

 


Załącznik nr 1
---------------------------------------------------

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Samolot w obiektywie i palecie barw organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


…………………………….                             ……………………………….
 Miejscowość, data                                podpis