Regulamin Konkursu Poetyckiego ogłoszonego z okazji Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2011 „Na skrzydłach Ikara”

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.
2. Celem konkursu jest popularyzacja poezji współczesnej:
• popularyzacja historii mieleckiego lotnictwa.
• pogłębienie wiedzy o lotnictwie.
• promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa w powiecie mieleckim: młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum trzech wierszy, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach. Rękopisów nie przyjmujemy. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) .
6. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
8. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.
9. Prace konkursowe należy nadesłać do 17 sierpnia 2011 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
Tel.17-585 52 51, 17-585 57 72
z dopiskiem Konkurs Literacki

Regulamin Konkursu Poetyckiego ogłoszonego z okazji Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2011 „Na skrzydłach Ikara”
/pełna wersja regulaminu/

Każdy uczestnik konkursu może dołączyć do zestawu dodatkowo jeszcze jeden lub dwa wiersze w czterech egzemplarzach (wg uznania, ale każdy w oddzielnej tematyce): 1. o tematyce związanej z przyrodą górską, 2. o tematyce związanej z pożarnictwem, które będą oceniane oddzielnie. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w żadnych mediach ani nagradzane w innych konkursach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu zaprasza do udziału w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Jabłoni 2011”. Corocznie w  konkursie bierze udział kilkudziesięciu poetów. Ale w ubiegłym wpłynęło do organizatorów 131 zestawów. Szczególnie „płodni” okazali się poeci z województwa mazowieckiego, potem w kolejności z województwa śląskiego i pomorskiego. Komisja pod przewodnictwem Andrzeja Zaniewskiego oceniała 538 utworów poetyckich i zdecydowała o przyznaniu  I nagrody pani Katarzynie Zychli z Sieniawy Żarskiej w woj. lubuskim. Po dwóch autorów zdobyło drugą i trzecią nagrodę, a czterech wyróżnienia.

19 Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny – Krotoszyn

REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 15 lat.

2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.

3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych prosimy nie sugerować się tytułem Turnieju. Oczekujemy różnorodnych form i tematów państwa twórczości.

4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 10 grudnia 2010 r. na adres :
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63 - 700 Krotoszyn

5. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami : imię, nazwisko, adres, telefon.

6. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

7. Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 10 stycznia 2011 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną przewidziana jest w dniu 22 stycznia (sobota) 2011 r. Uświetnieniem imprezy będzie koncert Magdy Umer. O godzinie rozpoczęcia biesiady organizator powiadomi
laureatów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

8. Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych tel. 509 282 972

11. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury.

 

Please publish modules in offcanvas position.